De familie en haar bedrijf

 • Onderwerpen rond generatiewissels en overdracht
 • Mogelijke conflicten resulterend uit de familiedynamiek in relatie tot bedrijfsdynamiek
 • Principes van deugdelijk bestuur en het verankeren van alles wat vandaag goed loopt
 • Coaching en leiderschapsontwikkeling van familieleden

 

Familiedynamiek

Inherent aan een familiebedrijf zijn de diverse rollen die de actoren in de verschillende heersende systemen bekleden. Het familiesysteem en het bedrijfssysteem staan haaks op elkaar. De emotie (vaak onuitgesproken) die leeft in de familie kan de bedrijfsvoering zodanig doorkruisen dat ze verlammend gaat werken.

 

Wij hebben als missie deze bijzondere dynamiek van de wisselwerking tussen familie, bedrijf en aandeelhouders te faciliteren. We willen deze vaak delicate evenwichtsoefening tussen bedrijf, familie en familiale aandeelhouders begeleiden. Zodat er afspraken, structuren en oplossingen aangereikt worden, vanuit de partijen zelf, die mogelijks alle verzuchtingen afdekken.

 

Deugdelijk bestuur in de kmo

Dit doen we volgens de heersende principes van deugdelijk bestuur. We werken samen met de familie een regeling uit die eventuele opvolging, vergoedingen en bedrijfsrollen in kaart brengt voor de toekomst.

 

Ons doel is het familiesysteem op een duurzame wijze met het bedrijfssysteem te laten ageren in het licht van deugdelijk bestuur en waardecreatie op lange termijn.

 

Leiderschapsontwikkeling

Familiale opvolgers hebben de familiewaarden met de papfles meegekregen. Goed opgeleid maken zij dan met goede intenties en veel enthousiasme hun intrede in het familiebedrijf en is het hun missie met goesting de opgedane kennis toe te passen in het bedrijf.

 

De grootste uitdaging voor elke mens is echter door zelfontwikkeling of zelfontplooiing het beste uit zijn talenten naar boven te halen. Dit pad bewandelen wij allemaal. Familiale opvolgers dienen even goed hun talenten te ontwikkelen en in te zetten binnen de familieonderneming.

 

We zeggen wel eens: ‘dit is een mooi mens’ of ‘dit is iemand die in zijn kracht staat. Helpen bij dit persoonlijke ontwikkelingspad is een opdracht die wij de zachte kant, de ‘human factor’ van het ondernemen noemen. In een familiebedrijf staat men hierin vaak alleen aan de top.

 

Sterke leider, puike resultaten

Daarom is de persoonlijke ontwikkeling des te belangrijker in een familiale onderneming. Omdat het meestal om een kleinere groep medewerkers gaat die dicht bij de baas werken. En omdat heel wat van de medewerkers juist naar een kmo komen om dicht bij de zon (bedrijfsleider) te mogen werken.

 

Hoe beter die zon straalt, hoe sterker dit in de bedrijfsresultaten zal weerspiegelen. Dit is een solide basis voor medewerkersbetrokkenheid, puike bedrijfsresultaten en een goede bedrijfscultuur en werksfeer.

 

Vanuit onze jarenlange ervaring willen wij familieleden in het bedrijf ondersteunen om hun taak met goesting te doen vanuit de optiek om sterk in de schoenen te staan.

 

De familie en haar eigendom

 • Aandeelhoudersstrategie
 • Aandeelhouderschap
 • Eigendom en zeggenschap
 • Overeenkomsten en afspraken

 

Familieondernemingen streven naar waardecreatie op lange termijn. Ze stellen vaak alles in het werk om het familievermogen dat in de onderneming zit over te dragen van generatie op generatie.

 

Financiers spreken de term ‘geduldig kapitaal’ uit, omdat familiekapitaal denkt in termen van lange termijn en continuïteit. Om geduldig kapitaal te vrijwaren en op lange termijn te laten evolueren zijn vaak afspraken en regelingen nodig.

 

Onze rol in deze materie is dat we meedenken om het evenwicht te behouden tussen de wensen van de familie, de bedrijfseconomische realiteit en de rol van het aandeelhouderschap.

 

We maken concrete afspraken rond dividenden, investeringen, medezeggenschap en controle. We zoeken naar evenwicht en behoud van familiale controle. We helpen en denken mee bij het zoeken naar een stabiele kapitaalstructuur.

 

Adviesraad – Raad van Bestuur – Deugdelijk bestuur

KMO’s – en niet in het minst het familiebedrijf – tonen een groeiende belangstelling om zich te laten begeleiden door externe adviseurs of externe bestuurders.

Van hen kunnen we zeer verschillende zaken verwachten:

 • De onbevangen kritische blik van een buitenstaander die kan terugvallen op zijn relevante bedrijfservaring en management-knowhow.
 • De bijdrage in het tot stand brengen of bewerken van de meest essentiële regelingen inzake corporate governance.
 • Aanreiken van relevante contacten uit hun grote netwerk. Zowel nieuwe klanten als nieuwe leveranciers van goederen of diensten.
 • Toetsen van de strategie en markttendensen.
 • Controleren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

 

De familie en haar (generatie)conflicten

 • Meningsverschillen en conflicten
 • Conflicthantering
 • Oplossing en bemiddeling

 

En als het dan even minder goed gaat en er zijn sluimerende meningsverschillen? Dan lijdt de ganse bedrijfsorganisatie, maar ook de familie. Want ieder zoekt zijn eigen gelijk. De enigen die luisteren naar de familieconflicten, maar dan met een eigen verborgen agenda, zijn de medewerkers.

 

Met als gevolg dat er barsten komen in de organisatiestructuur. Dat er kampen gevormd worden en dat er hierdoor beslissingen uitgesteld worden. Zo komen op termijn de bedrijfsvoering en het rendement onder druk te staan.

 

Onze rol in mogelijke conflicten is deze van bemiddelaar. Of het faciliteren dat bemiddeling door ons of door derden mogelijk wordt.

 

Wie is de bemiddelaar?

Een bemiddelaar neemt geen standpunten in, maar is de onafhankelijke facilitator van het proces in het zoeken naar mogelijke oplossingen.

Het is de taak van de bemiddelaar om de oplossingen samen met en uit de partijen naar boven te brengen. De partijen doen dit volledig op vrijwillige basis en uit eigen wil.

Ze krijgen van de bemiddelaar de garantie dat hij totaal neutraal, volledig onafhankelijk en in alle confidentialiteit zal handelen.

 

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een proces waarbij twee of meerdere partijen begeleid worden bij de oplossing van een conflict door een daartoe opgeleid, getraind en door de overheid erkend bemiddelaar.

Bijzonder is dat in tegenstelling tot geschillenoplossing via de rechtbank of arbitrage, deze methode de beslissing bij de partijen zelf laat. De oplossing wordt niet door een externe beslisser (rechter-arbiter) opgelegd. Wel werken de partijen de oplossing zelf uit tijdens een traject, gefaciliteerd door de bemiddelaar.

Als procesbegeleider structureert de bemiddelaar de gesprekken en leidt ze in goede banen. Hij stuurt en waakt over een efficiënte en gelijkwaardige manier van onderhandelen. Ook zorgt hij ervoor dat een constructieve communicatie op gang komt.

Vertrouwelijkheid is een wezenlijke hoeksteen van het bemiddelingstraject. Alle gevoerde gesprekken zijn vertrouwelijk en geen enkel tijdens de bemiddeling voorgelegd stuk, of gedane verklaring, kan later in de Rechtbank gebruikt worden.

 

Waarom bemiddeling?

Om als partijen zelf de touwtjes en de agenda in handen te kunnen houden.

En om zelf, maar mét begeleiding van een professional, tot een oplossing te komen die tijds- en kostenefficiënt is. En dat zonder bruggen op te blazen.

Het is allesbehalve evident om in – zeker geëscaleerde – conflictsituaties toch on speaking terms te blijven en tot een onderling akkoord te komen. Anderzijds is de gerechtelijke weg dan doorgaans weer erg lang en de uiteindelijke kost kan erg hoog zijn. Op voorhand is er overigens weinig zicht, noch op duurtijd, noch op kost, noch op uitkomst.

Op zich al voldoende reden om een lange, onzekere weg via de Rechtbank te vermijden. Ook al omdat die weg alleen maar verdere polarisatie met zich brengt, waarbij het menselijke aspect op de achtergrond komt, en vaak onherstelbare schade lijdt.

Om in zulke omstandigheden toch zelf tot oplossingen te komen, kunnen partijen zich laten bijstaan door een bemiddelaar. Hij zal hen helpen en begeleiden om efficiënt en gelijkwaardig met elkaar te onderhandelen. Daarbij is het doel samen een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is, en verdere verzuring tegen te gaan of zelfs om te keren.

 

Voordelen van bemiddeling

 • Korte doorlooptijd met minder kosten dan rechtszaken
 • Partijen met facilitator bemiddelaar zoeken zelf naar de oplossing en niet: een derde dringt die op.
 • De relaties worden niet verder onder druk gezet.

 

Onderwerpen voor bemiddeling

 • Handelgeschillen
 • Contractgeschillen
 • Vraagstukken uit familieondernemingen
 • Aandeelhoudersdispuut
 • Burgerlijke geschillen
 • Arbeids- en sociale geschillen
 • Teamgeschillen

 

Interim-management

Sommige familiebedrijven en kmo’s groeien sterk. Dit heeft uiteraard een impact op de organisatie en zet er vaak een sterke druk op. Zo kan er chaos dreigen.

Alle medewerkers in de organisatie staan op de toppen van de tenen om de klanten te dienen. Ondernemer en medewerkers stellen taken uit, omdat die niet bijdragen aan het dienen van de dagelijkse operationele druk en de resultaten op korte termijn. De focus op langere termijn lijdt daaronder.

Medewerkers moeten overpresteren of haken af. Nieuwe medewerkers komen het team versterken, maar er is niet voldoende tijd of aandacht om die goed op te vangen en te trainen. Daardoor valt de visie weg. De overuren lopen op. Oudere medewerkers kunnen niet meer volgen. Mensen slapen minder goed. Latente ontevredenheid sluimert.

Alles weegt op de medewerkers en de organisatie. Noodzakelijke zaken gebeuren niet afdoende, denk bijvoorbeeld aan debiteurenbeheer. Medewerkers worden vaak niet gehoord, de strategie is zoek, de richting is er niet meer.

Vanuit onze ervaring kunnen wij de ondernemer bijstaan om tijdelijk als plug-in manager, interim-management dus, een helpende hand te reiken:

 • Versterking bieden in het management team
 • Meedenken / meewerken aan de organisatieontwikkeling en structuur
 • Opzetten en opvolgen van systemen en procedures
 • De focus van de organisatie terugbrengen op een te volgen strategie
 • Meewerken aan de zachte kant van de organisatie – het I-care model – het zorg dragen voor de medewerkers.
 • Het borgen van procedures in de processen zodat het team nadien zelf verder kan zonder de interim-manager.

In deze vorm is dit geen ‘echt’ interim-management maar veeleer een tijdelijke versterking van het operationeel management gecombineerd met coaching. We zien dit eerder als team- of ondernemerscoaching, als een versterkende hand.

Vanuit deze functie kan de interim-manager de situatie beter inschatten, en dit samen met de ondernemer en zijn team.  Hij doet voorstellen tot ontwikkeling van organisatie, systemen en procedures en brengt die in overeenstemming met de ondernemingsstrategie. Dit is maatwerk.

Op die manier wordt de coach ook adviseur en begeleider van het managementteam. Hij vormt een brug in de communicatie tussen ondernemer en managementteam en stuurt mee op resultaatgericht people management. Laat het duidelijk zijn voor alle medewerkers dat dit slechts een tijdelijke steun is en dat het team nadien zonder hem verder moet.

 

Netwerk & Partners

Wij pretenderen niet de (vak)specialist te zijn. Wij weten waar onze grenzen liggen.

 

Natuurlijk zullen wij antwoorden bieden op de meeste van uw dagelijkse generalistische vragen en bezorgdheden. Dit doen we vanuit onze eigen doorleefde ervaring.

 

Toch zal specialistische kennis soms nodig zijn bij het uitdiepen van bepaalde onderwerpen of processen binnen de onderneming.

 

Maar ook hier kunnen wij hulp bieden via ons netwerk van gelijkgestemde, gespecialiseerde collega’s in disciplines zoals bijvoorbeeld :

 • Domeinen van HR
 • Productieproces aansturing en logistieke oefeningen
 • Overname en fusies
 • Opzetten van kostprijssystemen
 • Voorraad optimalisatie
 • Bemiddeling met specialisaties

 

Uiteraard blijven wij even betrokken meevolgen en zijn we even verantwoordelijk voor het eindresultaat als onze gespecialiseerde netwerkpartners.