Wij helpen om verschillen te overbruggen. Of om het met de woorden van Einstein te poneren: ‘We begeleiden om eenvoud in de wanorde te brengen, we helpen zoeken naar de harmonie in tweedracht, te midden van deze moeilijke opgave schuilt de nieuwe mogelijkheid.’

Met andere woorden: we helpen familiebedrijven om te veranderen en te groeien.

Visie

Wij denken met u mee. Dagelijks en met de betrokkenheid van een zelfstandig ondernemer. Wij helpen uw familiale onderneming groeien. Wij helpen ondernemers groeien.

Wij helpen professionaliseren, ook als het moeilijk gaat. Het doel op lange termijn: waardecreatie.

Hierbij houden we ook rekening met de zachte kant van de organisatie: “zacht voor de mens, hard voor de zaak”.

We letten steeds op de noodzakelijke wisselwerking en harmonie tussen het bedrijf en het familiesysteem. We zorgen ervoor dat de balans tussen de beide systemen in evenwicht blijft tijdens veranderingen.

Dit is immers de enige basis voor zakelijk succes, gekoppeld aan familiale harmonie en het welzijn van de individuele familieleden.

Garanderen

We garanderen u dat we luisteren naar uw actuele noden. Dat we die nadien naar de verwachtingen op een integere en onafhankelijke manier helpen invullen.

Dat we kunnen terugvallen op partners die ervaren zijn in een bepaalde specialisatie. Partners die een kei zijn in hun vakgebied en dit met een proven trackrecord als daartoe behoefte zou zijn.

Dat we alles in het werk stellen om de gebruikte systematiek en methodologie te verankeren in de organisatie en in de processen. Dat we dit doen met passie van en voor de ondernemer.

Dat we uitgaan van een “can-do” mentaliteit, maar met zorg voor de concrete strategie-implementatie. Hierbij zijn voor ons de resultaten onder de radar, de human factor, even belangrijk als de harde cijfers.

Dat we faciliteren en mensen aanleren om: te sturen, effectief te communiceren, resultaatgericht te managen, strategisch te handelen, een goede gezonde bedrijfscultuur te ontwikkelen, te inspireren en te motiveren. Wij delen onze kennis en ervaring, opdat familiebedrijven kunnen groeien.

Evolueren

Wij leven in een sterk veranderende en boeiende wereld. Maar verandering is niet negatief, integendeel. Veranderingen en crises zijn opportuniteiten. Maar de snelheid van de veranderingen is nog nooit zo groot geweest als nu.

Succesvolle bedrijven en ondernemers durven zichzelf continu in vraag stellen. Ze weten hun processen, producten en hun management het best te aligneren aan de marktcondities en de maatschappelijke en technologische evolutie.

Wij helpen u als ondernemer om uw strategie, uw menselijk potentieel en marktvereisten zo nauw mogelijk op elkaar af te stemmen.

Wij doen dit niet alleen met advies rond processen, maar vinden daarnaast ook de zachte, meer menselijke waarden belangrijk.

De grootste verandering start bij de mens zelf, in zijn bewustzijn om verandering toe laten. Dit geldt dus evenzeer voor familiale bedrijfsleiders. Zonder hun eigen inzichten en persoonlijke groei is verandering in de diverse geledingen van het familiebedrijf onmogelijk.

Dit vergt moed. Dit vergt persoonlijke vorming, hard werk en inspanning. Hierin willen we ook ondernemers coachen en begeleiden vanuit onze ervaring.

Helpen

Onze focus ligt bij helpen groeien. Dit vanuit onze eigen expertise, kennis en lange ervaring van de bijzondere familiedynamiek en de wisselwerking op de onderneming.

‘There is no business like family business’

Niets werkt zo versterkend als een krachtige evenwichtige symbiose tussen familie en onderneming. De aanpak met beide voeten op de grond, met gezond boerenverstand, aanstekelijk ondernemerschap, korte beslissingenlijnen, de beweeglijkheid van de organisatie, het dicht bij de mensen staan.

Maar ook de minder zonnige kanten van de specifieke familiedynamiek zijn ons bekend. Meningsverschillen, gespannen generatiewissels, disharmonie, conflicten en alle onderliggend gedrag zijn ons niet vreemd.

Wij bekijken die minder fraaie kanten vanuit een onafhankelijke bril met de insteek dat elk conflict -zoals de Chinezen het stellen- steeds een gevaar, maar ook een opportuniteit in zich draagt.

De wisselwerking tussen het bedrijfseconomische facet van de onderneming en de wisselwerking met de familie(leden) en de familiedynamiek boeit ons.

En hiervoor willen we ons dagelijks met de betrokkenheid van een zelfstandig ondernemer inzetten. Het delen van ervaringen die mogelijk oplossingen inhouden voor de toekomst geeft ons positieve energie.

Expertise

We hebben ongeveer 30 jaar doorleefde ervaring binnen familiale ondernemingen en durven ons in deze materie dan ook ervaringsdeskundige te noemen. Deze ervaring is aangevuld met diverse opleidingen en vakliteratuur.

Intussen hebben we ook praktische ervaring opgebouwd in het oplossingsgericht werken bij familiale conflicten en geschillen in een professionele context.

Bovendien hebben we zelf conflicten eigen aan een familiale opvolging ervaren. En ervaren wat het wegvallen van een key persoon in de praktijk doet met een familie en met een onderneming. Deze ervaringen helpen ons bij het bemiddelen in deze gevoelige thema’s.

Door onze professionele achtergrond hebben we veel affiniteit met wat er leeft in organisaties en met de belangen en bezorgdheden van bedrijfsleiders, beslissingsnemers en medewerkers.

Wij beschikken over een breed persoonlijk netwerk van gelijkgestemde specialisten in hun domein.

Wij benaderen de onderneming vanuit een helikopterzicht. We zorgen voor een aanpak over alle processen heen met een bedrijfsbrede en geïntegreerde (holistische) benadering. En dit doen we voor alle hoofdprocessen: finance, administratie, sales en marketing, operaties als productie en logisiek, alsook ondersteunende processen: HR, ICT en kwaliteitsmanagementsystemen.

Wij denken en handelen vanuit waardecreatie op lange termijn en helpen de familiedoelstellingen in balans te brengen met de bedrijfsdoelstellingen.

Naast het bedrijfseconomische gaan we ook uit van de meer zachte waarden, de human factor. Waarbij bedrijfscultuur en persoonlijkheidsontwikkeling van de leidinggevenden binnen het familiesysteem en het bedrijfssysteem minstens even belangrijk zijn.

We noemen dit het ‘I-care principe’: eerst zorg dragen voor uzelf als mens en bedrijfsleider. En vanuit deze sterkte kan u nadien ook zorgen voor uw medewerkers en organisatie. Onze ervaring en opleidingen als bemiddelaar en coach ondersteunen dit principe.

Interesse in onze dienten & expertise of een vraag?

Contacteer ons

Verschillen overbruggen, faciliteren, ondersteunen en helpen

Wij zijn geen vakspecialist en claimen geen enkele top-expertise, zoals specialisten in hun vakdomein aanbieden. Wij bieden geen standaardmethodieken aan. Trouwens, die zijn er in deze materie niet echt. Dit is mensenwerk en maatwerk. Wij bieden veeleer een ruime generalistische aanpak, vanuit een helikopterzicht op de organisatie en de mensen achter de organisatie. Met een (holistische) bedrijfsbrede visie over alle processen heen.

Onze zorg is dan ook dat advies in de organisatie geborgd wordt. Het is ons niet om het advies op zich te doen, maar om de borging, lees: verankering in de organisatie.

Uiteraard willen we graag met diverse actoren en zelfs andere specialismen samenwerken. Onze basismissie blijft een goede verankering in de bedrijfsprocessen van de onderneming en hierover zullen we waken. We bekijken steeds alle hoofdprocessen en ondersteunende processen van de onderneming en de wisselwerking hiertussen. Een degelijke overkoepelende aanpak is een integratieve aanpak die de onderneming in haar groeipad of verdere evolutie echt ondersteunt.

Dit doen we als klankbord, als procesfacilitator met een open onafhankelijke en ongekleurde bril. We begeleiden, coachen, mediëren, verbinden, werken samen aan het pad van relationele intelligentie. Met alle actoren over meerdere generaties, meewerkend of niet. We benaderen dit vanuit de holistische visie over alle rollen heen (bedrijf – familie – aandeelhouder) en alle mogelijke beïnvloedingspatronen.

30 jaar doorleefde ervaring. Als klankbord: luisteren, samenvatten, doorvragen….

En met een helikopterzicht verandering helpen faciliteren

Contacteer ons vrijblijvend voor een gesprek

Contacteer ons